فایل رایگان مقاله مقايسه نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شبانه روزي تلفيقي و عادي نسبت به دانش آموزان ناشنوا و يکپارچه سازي آموزشي آنان (16تا 25-2-104-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شبانه روزي تلفيقي و عادي نسبت به دانش آموزان ناشنوا و يکپارچه سازي آموزشي آنان (16تا 25-2-104-1389) :

پژوهش اخیر در ارتباط با برنامه های تلفیقی ( یکپارچه سازی) در آبان ماه 1388 در مدارس تلفیقی و عادی شهر همدان انجام گرفت .هدف اصلی از انجام پژوهش مقایسه نگرش دانش آموزان تلفیقی با دانش آموزان مدارس عادی درباره برنامه تلفیق دانش آموزان ناشنوا بوده است .برای دستیابی به اهداف پژوهش، پس از اعمال تغییرات و انطباق های ضروری ،از مقیاس نگرش سنج به پژوه (1991 ) استفاده شد. روش پژوهش حاضر علی – مقایسه ای است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در مدارس راهنمایی تلفیقی و عادی سطح شهر همدان در سال تحصیلی 89-88 13 تشکیل می دهد. روش نمونه گیری برای گروه اول ( دانش آموزان تلفیقی) بصورت در دسترس بوده و گروه دوم بصورت تصادفی از میان دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی که با دانش آموزان ناشنوا تماس و ارتباط نداشتند، انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه و در صورت لزوم از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین ها استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش دانش آموزان راهنمایی شبانه روزی تلفیقی در مقایسه با نگرش دانش آموزان راهنمایی غیرتلفیقی ( عادی ) نسبت به دانش آموزان ناشنوا و یکپارچه سازی آموزشی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد .

لینک کمکی