فایل رایگان مقاله مقايسه مهارت هاي اجتماعي، خودپنداره و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر کم شنواي مدارس راهنمايي عادي و استثنايي شهر اهواز (4تا 15-1-104-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه مهارت هاي اجتماعي، خودپنداره و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر کم شنواي مدارس راهنمايي عادي و استثنايي شهر اهواز (4تا 15-1-104-1389) :

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی مهارت های اجتماعی، خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسرکم شنوای مدارس عادی (تلفیقی) و استثنایی مقطع راهنمایی، با کنترل هوش، است. نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل : 58 دانش آموز کم شنوا، 30 دانش آموز کم شنوا (15 دختر و 15 پسر) از مدارس استثنایی و 28 دانش آموز کم شنوا (14 دختر و 14 پسر) از مدارس عادی شهر اهواز بودند. نمونه گیری از جامعه ی اول به روش تصادفی ساده و از جامعه ی دوم به صورت سرشماری می باشد که از بین دانش آموزان کم شنوای مقطع راهنمایی این شهر، که در سال تحصیلی 88-1387مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. دانش آموزان مورد مطالعه از نظر هوش، دوره تحصیلی و نوع ناشنوایی همتاسازی شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت، مقیاس خودپنداره راجرز، معدل تحصیلی و آزمون هوش ریون بودند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به طورکلی، در نتایج بدست آمده، بین دانش آموزان کم شنوای دختر و پسر مدارس عادی و مدارس استثنایی از لحاظ مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی تفاوت معنیداری مشاهده نشد. ولی در خودپنداره تفاوت ها معنی دار بود. دانش آموزان دختر و پسر کم شنوای مدارس استثنایی در مقایسه با دانش آموزان کم شنوای مدارس عادی از خودپنداره ی قوی تری برخوردار بودند.

لینک کمکی