فایل رایگان مقاله بررسي اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهاي اجرايي بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي در دانش آموزان پسر دوره ابتدايي شهر اصفهان (73تا 75-11-103-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهاي اجرايي بر کاهش نشانه هاي کمبود توجه و بيش فعالي در دانش آموزان پسر دوره ابتدايي شهر اصفهان (73تا 75-11-103-1389) :

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی است. سپس پرسشنامه نشانه های اختلال کمبود توجه - بیش فعالی (براساس DSM-IV) به وسیله والدین هر چهار گروه برای هر آزمودنی تکمیل شد و گروه آموزش تحت آموزش کنترل بازداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت چهار گروه دانش آموز دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی نوع عمدتا بیش فعال و نوع عمدتا بی توجه و گروه شاهد را نشان می دهد براساس این نتایج، در مجموع، تاثیر آموزش بر میزان بیش فعالی و کمبود توجه دانش آموزان معنادار است. بدین منظور درمانگران و والدین و معلمان می توانند از آموزش و بازی های مربوط به کارکردهای اجرایی در زمینه کاهش مشکلات تحصیلی و راهبردهای زندگی دانش آموزان دارای اختلال کمبود توجه – بیش فعالی (حتی کودکان عادی) در یک محیط آموزشی مناسب بهره ببرند.

لینک کمکی