فایل رایگان مقاله بررسي ميزان شيوع و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانش آموزان داراي اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در مدارس سما در استان خراسان جنوبي (12تا 18-2-103-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ميزان شيوع و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانش آموزان داراي اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در مدارس سما در استان خراسان جنوبي (12تا 18-2-103-1389) :

پژوهش زمینه یابی حاضر به دنبال بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مدارس سما در استان خراسان جنوبی بود. تعداد کل جامعه دانش آموزان 1384 نفر ، شامل 881 پسر و 503 دختر بود . از این تعداد 756 پسر و 383 دختر ساکن بیرجند و 125پسر و 120 دختر ساکن فردوس بودند. در این پژوهش از پرسشنامه ای که بر اساس معیارهای تشخیصی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی(انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000) تهیه شده، استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدارس سما خراسان جنوبی 57/6 درصد (نوع بی توجه82/2 درصد ، نوع بیش فعال – تکانشگر 82/2 درصد ، نوع مرکب 8/1 درصد) است. بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که شیوع این اختلال در میان دانش آموزان مدارس سما در حد قابل ملاحظه ای است و این موضوع باید در برنامه ریزی های آموزشی و ارایه خدمات مشاوره ای و روان شناختی مد نظر قرار بگیرد.

لینک کمکی