فایل رایگان مقاله مخارج مالياتي: بررسي مولفه‌هاي گزارشات مخارج مالياتي کشورهاي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مخارج مالياتي: بررسي مولفه‌هاي گزارشات مخارج مالياتي کشورهاي منتخب :

وجود امتیازهای مالیاتی امکان کاهش بدهی مالیاتی را از طریق روزنه‌های قانونی برای برخی از مؤدیان فراهم می‌کند و موجب از دست رفتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. مخارج مالیاتی درآمد مالیاتی از دست‌ رفته ناشی از وجود برخی از امتیازهای مالیاتی برای گروه‌ها، مناطق و بخش‌های اقتصادی خاص است. هرچند مخارج مالیاتی ازجمله ابزارهای سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف ویژه ای است، اما برای دولت به عنوان مخارج غیرمستقیم تلقی می‌شود که خارج از قوانین بودجه، بار مالی را به آن تحمیل می کند. این موضوع به‌خصوص در دهه اخیر دولت‌ها را بر آن داشته است که مخارج مالیاتی را بررسی و گزارش‌های مربوط به آن را تهیه کنند. یافته‌های حاصل از تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی با تأکید بر مقایسه تطبیقی مخارج مالیاتی در کشورهای منتخب انجام‌شده، حاکی از آن است که مخارج مالیاتی در تمامی این کشورها عمدتاً با هدف افزایش شفافیت مالی دولت بررسی و با استفاده از روش درآمد از دست‌ رفته محاسبه شده است. در تدوین گزارش‌های مخارج مالیاتی اکثر کشورها، مخارج مالیاتی به‌‌صورت انحراف از سیستم مالیات مبنای تعیین‌شده تعریف شده و این گزارش‌های به‌صورت مستقل یا در ارتباط با فرایند بودجه‌ریزی دولت ارائه می‌شود.

لینک کمکی