فایل رایگان مقاله تاثير مراقبت معنوي بر کيفيت خواب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير مراقبت معنوي بر کيفيت خواب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان در سال 1397 :

سابقه و هدف:خواب نقش تسکین دهنده ای در سلامت و رفاه بیماران مولتیپل اسکلروزیس دارد و بنظر می رسد انجام مراقبت معنوی توسط پرستاران راه کاری مهم در جهت بهبود وضعیت آنان باشد، بنابراین این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
مواد و روش‌ها:در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد70 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر همدان، به صورت در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی سازی در دو گروه آزمون و کنترل(هر گروه 35نفر) قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت خواب پیتزبورگ جمع آوری شدند. مداخله به صورت جلسات گروهی در طی 4 جلسه ی هفتگی 45 تا 60 دقیقه ای برگزار گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی(تی مستقل و تی زوجی) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها:دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر تفاوت آماری معناداری نداشتند(05/0p). قبل از مداخله در متغیر کیفیت خواب، دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشتند(678/0p=). در مرحله بعد از مداخله بین میانگین های هر دو گروه اختلاف آماری معناداری وجود داشت(001/0p) که یافته ها موئد اثربخشی مراقبت معنوی بر بهبود کیفیت خواب بیماران می باشد.
نتیجه گیری:با توجه به تاثیر مراقبت معنوی بر بهبود کیفیت خواب بیماران، پیشنهاد می گردد که پرستاران و مراقبین بهداشتی به نیازهای معنوی بیماران توجه نموده و از مراقبت معنوی به عنوان یک روش ایمن و مقرون به صرفه جهت بهبود خواب بیماران استفاده نمایند.

لینک کمکی