فایل رایگان مقاله تاثير آموزش مجازي پرستاران بر دانش و عملکرد رعايت اصول حفاظتي در برابر اشعه ايکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير آموزش مجازي پرستاران بر دانش و عملکرد رعايت اصول حفاظتي در برابر اشعه ايکس :

مقدمه: ارتقا سطح دانش در خصوص محافظت در برابر اشعه ایکس می تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ناشی از پرتو گیری داشته باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش مجازی پرستاران بر رعایت اصول حفاظتی در برابر اشعه ایکس انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده روی 90 نفر از پرستاران انجام شد. مداخله آموزشی از طریق شبکه اجتماعی مجازی شد. پرسشنامه قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل و داده ها با آمار تی زوجی و مستقل و با توسط نرم افزار SPSS.V.24 آنالیز گردید.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره دانش حفاظتی در برابر اشعه ایکس در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله به ترتیب 3/26±30/2، 64/3±84/15(از مجموع 34نمره) و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب±4/2714/48، 45/4±08/14 بود. میانگین و انحراف معیار نمره عملکرد پرستاران قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به ترتیب 03/1± 8/2 ، 96/0±62/5 و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب 07/1± 82/3 ، 03/1± 93/3 گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل نشان داد میانگین نمره عملکرد و دانش حفاظتی پرستاران در مورد کاربرد اصول حفاظت برابر اشعه ایکس قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به طوری معنی داری باهم تفاوت داشتند (000/0P=).
نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر فضای مجازی موجب افزایش سطح دانش حفاظتی و بهبود عملکرد پرستاران در ارتباط با حفاظت در برابر اشعه ایکس گردید.

لینک کمکی