فایل رایگان مقاله تاثير مشاوره خود مراقبتي بر باور کنترل و عملکرد سلامت در زنان باردار با سن 35 سال يا بيشتر مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر همدان در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير مشاوره خود مراقبتي بر باور کنترل و عملکرد سلامت در زنان باردار با سن 35 سال يا بيشتر مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر همدان در سال 1397 :

مقدمه و هدف: سن 35 سال یا بیشتر مادر در بارداری می تواند سبب افزایش قابل توجه عوارض بارداری گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره خود مراقبتی بر عملکرد سلامت در زنان باردار با سن 35 سال یا بیشتر طراحی شد.
مواد و روش ها: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده حاضر بر روی 100 نفر از زنان باردار با سن 35 سال یا بیشتر مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر همدان در سال 1397 انجام شد. مراجعین به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه Health Practices in pregnancy استفاده شد که قبل و یک ماه پس از مداخله توسط هر دوگروه تکمیل شد. جهت گروه آزمون 4 جلسه 60-45 دقیقه ای مشاوره خودمراقبتی در قالب مراحل مشاوره‌ای GATHERطی جلسات60- 45 دقیقه ای به صورت گروهی برگزار گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 انجام شد، سطح معنادار کمتر از 05/0 بود.
یافته ها: واحدهای پژوهش در دو گــروه آزمون و کنتــرل از نظــر متغیرهای مورد بررسی همگــن بودنــد (05/0P). میانگین نمرات عملکرد سلامت در گروه آزمون قبل و پس از مداخله از (41/20±38/110) به (36/19±82/120) افزایش یافت و تفاوت آماری معنادار بود (05/0>P)، و در گروه کنترل از (91/20±12/112) به (33/16±54/113) تغییر یافت و تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (05/0P).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر تاثیر مثبت مشاوره را بر افزایش عملکرد سلامت در زنان باردار پرخطر نشان داد.
کلیدواژه ها: عملکرد سلامت، بارداری پرخطر، سن مادر، مشاوره خودمراقبتی

لینک کمکی