فایل رایگان مقاله تاثير توانمند سازي خانواده محور بر کيفيت زندگي کودکان هموفيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير توانمند سازي خانواده محور بر کيفيت زندگي کودکان هموفيلي :

مقدمه: از عوامل متاثر از بیماری در کودکان مبتلا به هموفیلی، کیفیت زندگی است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی در شهر اهواز در سال 1397 انجام شد.

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 50 کودک مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان بقایی 2 اهواز با روش تصادفی بلوکی انتخاب شدند. گروه آزمون، 9 جلسه آموزشی بر اساس الگوی توانمندسازی خانواده محور مبتنی بر چهار گام درک تهدید، مشکل گشایی، مشارکت آموزشی و ارزشیابی توسط پژوهشگر با حضور مراقبین اصلی و کودکان هموفیلی دریافت کردند. گروه کنترل صرفا برنامه روتین مراقبتی را دریافت نمود. در شروع و یک ماه بعد از مداخله، هر دو گروه پرسشنامه اطلاعات فردی و کیفیت زندگی مختص کودکان هموفیلی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی(آزمون t مستقل، آزمون تی زوج، آزمون دقیق فیشر و آزمون کای اسکوئر) در نرم افزار آماری SPSSV.22 انجام گرفت.
نتایج: مطالعه نشان داد، اختلاف معنی داری در نمره کل کیفیت زندگی کودکان(444/0=P) قبل از مداخله بین دو گروه مشاهده نشد؛ در حالی که بعد از اجرای برنامه توانمندسازی اختلاف معنی داری در نمره کل کیفیت زندگی (030/0=P) و بعد خانواده (019/0=P) و بعد حمایت درک شده (011/0=P) بین دو گروه مشاهده شد.
نتیجه‎گیری: توانمند سازی خانواده محور می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران هموفیلی توسط پرستاران بکار گرفته شود.

لینک کمکی