فایل رایگان مقاله تاثيرآموزش بيماران در مورد پمپ کنترل درد توسط بيمار قبل از جراحي بر شدت درد، تهوع و استفراغ بيماران بعد از جراحي ستون فقرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثيرآموزش بيماران در مورد پمپ کنترل درد توسط بيمار قبل از جراحي بر شدت درد، تهوع و استفراغ بيماران بعد از جراحي ستون فقرات :

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بیماران در مورد پمپ کنترل درد توسط بیمار قبل از جراحی بر شدت درد، تهوع و استفراغ بعد از جراحی ستون فقرات انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار بود.60 بیمار که در لیست جراحی ستون فقرات بودند به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به گروه کنترل و مداخله (30 نفره) تخصیص داده شدند. هر دو گروه آموزش روتین استفاده از پمپ را در بخش ریکاوری دریافت کردند ولی گروه مداخله شب قبل از جراحی، یک جلسه 15دقیقه ای آموزش انفرادی چهره به چهره با استفاده از نمونه ای از پمپ کنترل درد دریافت کردند. بعد جراحی متغیر شدت درد، تهوع و استفراغ در سه زمان2، 4، 24ساعت بعد از جراحی بررسی و مقایسه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS نسخه 16 استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه کنترل و مداخله از نظر شدت درد تفاوت معناداری (001/0p) وجود داشت. بدین نحو که در گروه مداخله شدت درد نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود. در حالی که از نظر شدت تهوع و فراوانی استفراغ تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد(05/0P>).
نتیجه گیری: برنامه آموزشی مدیریت درد قبل از عمل بدون اینکه تغییری در شدت تهوع و اسفراغ ایجاد نماید باعث کنترل موثر درد بیماران بعد از عمل جراحی ستون فقرات می گردد. بنابرین قبل از عمل زمان مناسبی جهت آموزش بیماران می باشد.

لینک کمکی