فایل رایگان مقاله بررسي فراواني نوع خشونت محل کار عليه تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي استان همدان و ارتباط آن با متغيرهاي فردي و شغلي در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي فراواني نوع خشونت محل کار عليه تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي استان همدان و ارتباط آن با متغيرهاي فردي و شغلي در سال 1397 :

تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی به علت مواجهه با شرایط اورژانسی بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند. به دلیل اثرات جسمی و روانی مخرب اعمال خشونت، بررسی فراوانی نوع خشونت محل کار و عوامل مؤثر بر آن ضروری به نظر می‌رسد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی نوع خشونت محل کار علیه تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی استان همدان و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397 روی 137 نفر از تکنسین فوریت‌های پزشکی استان همدان انجام گرفت. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی طبقه ای- نسبتی بود. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد خشونت محل IL، WHO و ICN با روش خوداظهاری استفاده شد. داده‌ها پس از جمع آوری، با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: انواع خشونت‌ها شامل خشونت روانی(2/72%)، خشونت فیزیکی(6/22%)، آزار یا اذیت نژادی و مذهبی(5/4%) و آزار یا اذیت جنسی(7/0%) بود. در 1/%48 از موارد خشونت، تکنسین ها فرد مقابل را به آرامش دعوت نموده بودند. بین وضعیت کار کردن و بروز خشونت ارتباط معنادار وجود داشت(05/0>P). وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، وضعیت استخدام، نوع شیفت کاری، اشتغال همزمان به کار دیگر، برخورد مستقیم با بیماران، مصرف دارو و ابتلا به بیماری خاص، شرکت در دوره آموزشی، تجربه بحران شخصی طی شش ماه اخیر در خانواده، سن و جنسیت بیماران ارتباطی با خشونت محل کار نداشت((05/0P).
نتیجه‌گیری: شیوع خشونت علیه کارکنان به ویژه نوع روانی آن بالا بود؛ لذا برنامه ریزان باید با شناسایی عوامل زمینه ای موثر، در جهت پیشگیری از خشونت های مذکور اقدام نمایند

لینک کمکی