فایل رایگان مقاله بررسي اثرات ضدالتهاب و ضددرد عصاره هيدروالکلي ميوه نسترن?وحشي (Rosa canina L.) در موش هاي آزمايشگاهي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثرات ضدالتهاب و ضددرد عصاره هيدروالکلي ميوه نسترن?وحشي (Rosa canina L.) در موش هاي آزمايشگاهي نر :

زمینه و هدف: در سال های اخیر با توجه به اثرات جانبی داروهای شیمیایی، مصرف گیاهان دارویی به دلیل کم بودن عوارض جانبی، ارزان بودن و ترکیبات مؤثره افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد التهاب، ضد درد و ضد تب عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی در موش سوری نر بود.
روش کار: در این مطالع تجربی از 120 سر موش سوری نر نژاد BALB/c با وزن 30-23 گرم استفاده شد. در هر تست، موش ها به 5 گروه 6 تایی شامل گروه های شاهد، کنترل مثبت و سه گروه تحت درمان با عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی به ‌ترتیب با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم با روش داخل صفاقی تقسیم شدند. برای بررسی اثرات ضدالتهاب و ضدتب عصاره به ‌ترتیب از تست گزیلن به ‌عنوان القاکنند ادم گوش و تست مخمّر آب‌جو به‌عنوان القاکنند تب استفاده شد. برای ارزیابی درد از تست‌های کشش شکمی با اسیداستیک و آزمون فرمالین استفاده شد. داده ها با نرم‌افزار SPSS و آنالیز واریانس یک‌ طرفه در سطح معنی‌داری 05/0>p تجزیه ‌و تحلیل شد.
یافته ها: دوزهای 200 (05/0p) و 400 (001/0p) عصاره به ‌طور معنی‌داری التهاب را کاهش دادند. دوزهای 100( 0/05p)، 200 (0/01 p) و 400 (0/001 p) عصاره، درد را در آزمون کشش شکمی و دوز 400 (50/0 p) مرحله درد مزمن در آزمون فرمالین را به ‌طور معنی ‌داری کاهش دادند. تزریق عصاره در هیچکدام از دوزهای موجود موجب کاهش تب نشد.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که میوه نسترن کوهی دارای فعالیت های ضد التهاب و ضد درد احشایی است که احتمالاً این اثرات بواسطه ظرفیت آنتی اکسیدانی این گیاه می باشد.

لینک کمکی