فایل رایگان مقاله بررسي اثر کاربرد پاراکوآت بر رشد، عملکرد و قدرت جوانه‌زني دانه کلزا در تناوب با برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثر کاربرد پاراکوآت بر رشد، عملکرد و قدرت جوانه‌زني دانه کلزا در تناوب با برنج :

به‌منظور تسریع رسیدگی کلزا و کاهش زمان هم‌پوشانی نشاکاری برنج و برداشت کلزا در در اراضی شالیزاری استان گیلان، این آزمایش با هدف بررسی اثر خشکاننده پاراکوآت، در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور ـ رشت اجرا گردید. عامل‌های آزمایشی سه سطح 2/0، 4/0 و 6/0 لیتر پاراکوآت در هکتار و سه زمان کاربرد در مرحله 20، 40، 60 درصد رطوبت دانه در خورجین بود. همچنین، یک تیمار شاهد بدون مصرف پاراکوآت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمار خشکاننده موجب کاهش معنی‌دار طول دوره رشد و تسریع 6 روزه برداشت کلزا نسبت به تیمار شاهد گردید و بر عملکرد دانه (1965 کیلوگرم در هکتار)، درصد روغن (14/43 درصد) و عملکرد روغن (848 کیلوگرم در هکتار) دارای اثر معنی‌داری نبود. بین تیمارهای مورد بررسی، مصرف 2/0 لیتر در هکتار پاراکوآت در مرحله 60 درصد رطوبت دانه به‌علت دارا بودن حداکثر قوه نامیه (1/95 درصد)، عملکرد دانه (2254 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (984 کیلوگرم در هکتار) دارای اختلاف معنی‌داری نسبت به تیمارهای مصرف 4/0 و 6/0 لیتر در هکتار بود. با توجه به عدم اثر منفی تیمارهای خشکاننده بر عملکرد و درصد روغن دانه کلزا، محلول‌پاشی این ترکیبات با کاهش دوره زمانی هم‌پوشانی برداشت کلزا و نشای برنج در استان گیلان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین در شش ماه دوم سال و افزایش درآمد کشاورزان مناسب به‌نظر می‌رسد.

لینک کمکی