فایل رایگان مقاله بررسي کاربرد برگي عناصر غذايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج پر محصول رقم ساحل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي کاربرد برگي عناصر غذايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج پر محصول رقم ساحل :

به منظور تعیین اثر کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج رقم ساحل، آزمایشی طی دو سال 96-1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در معاونت موسسه تحقیقات برنج ایران واقع در شهرستان آمل به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد برگی عناصر غذایی به میزان یک درصد در مراحل اواسط پنجه زنی، حداکثر پنجه زنی، آغاز تشکیل خوشه، حداکثر پنجه زنی+آغاز تشکیل خوشه و تمامی مراحل به همراه تیمار شاهد بود. بر اساس نتایج به دست آمده کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی اثر معنی داری بر وزن خشک بوته، شاخص کلروفیل برگ، تعداد دانه پر در خوشه، طول خوشه و عملکرد شلتوک داشت. در مقابل کاربرد برگی عناصر در مراحل مختلف رشد اثر معنی داری بر تعداد دانه پوک در خوشه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نداشت. بیشترین میانگین نیز مربوط به تیمارهای حداکثر پنجه زنی+آغاز تشکیل خوشه و تمامی مراحل و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد کاربرد عناصر ماکرو و میکرو به خصوص در مراحل انتهای رشد رویشی و اوایل رشد زایشی در رقم ساحل نقش مهمی در بهبود فتوسنتز و تجمع ماده خشک دارد. در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد در رقم ساحل کاربرد برگی عناصر در مراحل حداکثر پنجه زنی+آغاز تشکیل خوشه در مقایسه با کاربرد برگی عناصر در سه مرحله، صرفه اقتصادی بیشتر و اثربخشی بالاتری خواهد داشت.

لینک کمکی