فایل رایگان مقاله جداسازي و شناسايي آلودگي مايکوپلاسما پنومونيه از کشت هاي سلولي با استفاده از روش کشت و PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله جداسازي و شناسايي آلودگي مايکوپلاسما پنومونيه از کشت هاي سلولي با استفاده از روش کشت و PCR :

زمینه و اهدف: مایکوپلاسما پنومونیه یکی از گونه های اصلی مایکوپلاسماهای آلوده کننده کشت های سلولی محسوب می شوند. با توجه به اثرات نامطلوبی که آلودگی های مایکوپلاسمایی می توانند بر روی کشت های سلولی داشته باشند، شناسایی سریع این آلودگی ها حائز اهمیت می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما پنومونیه از 82 نمونه ی کشت سلولی ارسال شده به آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما با استفاده از روش کشت وPCR انجام شد. بدین منظور از پرایمرهای M1F و M3R که قابلیت شناسائی جنس مایکوپلاسماها را از ژن 16S rRNA دارد، استفاده گردید. سپس برای راه اندازی واکنش PCR جهت ردیابی مایکوپلاسما پنومونیه، از ژن P1 Adhsein و پرایمرهای اختصاصی MPF و MPR استفاده شد.
یافته ها: از مجموع تعداد 82 نمونه جمع آوری شده، در کشت تعداد (8/37)31 نمونه با تشکیل پرگنه اختصاصی، مایکوپلاسما مثبت تشخیص داده شده و (2/62)51 نمونه نیز منفی بودند.
همچنین از مجموع تعداد مذکور، (53/58%) 48 نمونه از نظر آزمون PCR جنس مایکوپلاسما مثبت بوده و تعداد (47/41%)34 نمونه نیز منفی گزارش شد. نهایتاً از 82 نمونه ی جمع آوری شده در این مطالعه، هیچ نمونه ای از نظر آزمون PCR گونه مایکوپلاسما پنومونیه مثبت گزارش نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، مایکوپلاسما پنومونیه عامل آلوده کننده کشت های سلولی در ایران محسوب نمی شود. همچنین آزمون PCR با توجه به سرعت و دقت بالای آن، می تواند آزمونی مناسب و مقرون به صرفه تر جهت ردیابی مایکوپلاسماهای آلوده کننده کشت سلولی باشد.

لینک کمکی