فایل رایگان مقاله بررسي نسبت جنس‌ نوزاد در تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي نسبت جنس‌ نوزاد در تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) :

چکیده‌
مقدمه: در مطالعات مختلف‌ در‌‌ دنیا ‌نسبت جنس به دنبال ICSI (روش کمک باروری)متفاوت گزارش شده است.
هدف: ‌ بررسی جنسیت نوزاد در ICSI زنان مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات ناباروری مهر شهر رشت‌.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی_تحلیلی پرونده‌های زنان ناباروری که به جهت ICSI به مرکز تحقیقات ناباروری مهر شهر رشت مراجعه کرده بودند‌‌ بررسی شد تا نسبت جنسیت نوزاد برآورد شود.برای واکاوی داده‌ها از 21SPSS و آزمون‌های توصیفی و تحلیلی (کای اسکوار و تی مستقل)استفاده شد.
نتایج:‌‌ 52 در‌صد نوزاد‌های تک قلو، 60 در‌صد دو قلو‌های تک جنسی و 5/52 درصد نوزادان چند قلویی دو جنسی، پسر بودند.
نتیجه‌گیری: نسبت پسرها در تک قلو و چند قلو‌های متولد شده از ICSIبیشتراز دخترها بود.

لینک کمکی