فایل رایگان مقاله نشانه‌هاي اضطراب و افسردگي پس از سکته مغزي در بيماران سرپايي‌‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نشانه‌هاي اضطراب و افسردگي پس از سکته مغزي در بيماران سرپايي‌‌ :

چکیده
مقدمه: شیوع بالای سکته مغزی لزوم بررسی و شناسایی عوارض و عوامل افزایش دهنده مرگ و میر درپی آن را گوشزد می‌کند. از ‌‌این پیامدها، اختلال‌ روانی به دنبال سکته مغزی است که بدون وابستگی با‌ دیگر عوامل خطرزا و شدت بیماری، سبب افزایش ناتوانی و مرگ و میر می‌شود.
هدف: بررسی فراوانی علایم افسردگی و اضطراب درپی سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن‌.
مواد و روش‌ها: این پژوهش ‌مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی است. که بر‌‌ 155بیمار مراجعه کننده به درمانگاه‌ها و مراکز سرپایی رشت که در 6 ماه اخیر تشخیص سکته مغزی داده شده ‌بود‌ انجام شد. روش نمونه‌گیری‌‌ در دسترس و ابزار بکار رفته پرسشنامه دموگرافی‌، معاینه مختصر وضعیت شناختی(MMSE)، پرسشنامه مقیاس اضــطراب و افــسردگی بیمارســتان(HADS) و مقیاس اندازه‌گیری استقلال عملکردی(FIM) بود. از نرم افزارspss-22 برای واکاوی داده‌ها استفاده شد.
نتایج: ‌‌50 درصد بیماران اضطراب و 46 درصد افسردگی داشتند. نوع سکته مغزی باشدت افسردگی و اضطراب رابطه معنی‌دار داشت (05/0 = P). بین محل درگیری مغز و وضعیت شناختی با علایم اضطراب و افسردگی رابطه معنی‌دار بوده (05/0 = P) و بیشترین فراوانی محل درگیری مغز سمت چپ بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی بالای افسردگی و اضطراب درپی سکته مغزی، تشخیص و درمان به هنگام این اختلال‌ها در شتاب روند بهبود‌ بیماران، کیفیت زندگی آنها و خانواده بیماران نقش بسزایی خواهد داشت.

لینک کمکی