فایل رایگان مقاله بررسي دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تيمار از خود در مبتلايان به ديابت‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تيمار از خود در مبتلايان به ديابت‌ :

چکیده
مقدمه: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن و یک نگرانی بزرگ نظام سلامت ایران است. افزایش آگاهی پیرامون دیابت می‌تواند مرگ و میر و هزینه‌های تحمیلی به سیستم ‌‌سلامت را کاهش دهد.
هدف: ارزیابی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی ساکن غرب مازندران در مراقبت از خود ‌.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، ‌‌مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی بود که ‌بر ‌بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به داروخانه 13 آبان و کلینیک شفا رامسر در بازه زمانی اردیبهشت تا بهمن 1395 انجام شد. 240 بیمار وارد مطالعه شده و با گفتگو، داده‌ها در پرسشنامه‌ی از پیش فراهم شده وارد شد. سطح دانش، نگرش و کارکرد بیماران با برآورد امتیازها بررسی شد و تحلیل داده‌ها بوسیله‌ی نرم‌افزار‌ spss صورت گرفت.
نتایج: میانگین سنی بیماران 27/58 ‌سال بود (159 زن و 81 مرد)، سطح دانش، نگرش و عملکرد بیماران نسبت به بیماری دیابت‌ به ترتیب 36/59‌، 5/38 و 35/51 درصد بدست آمد. دانش بیماران‌ با میزان تحصیلات‌ رابطه‌ی آماری مثبت و بسیار معنی‌داری داشت. در بیماران بدون پیشینه‌ی خانوادگی نمره نگرش پایین‌تر بود. افزون بر این، در زنان و در بیماران زیر درمان توام با انسولین و داروهای خوراکی‌‌ عملکرد بهتری بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی ما نشاندهنده سطح پائین دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در خود مراقبتی بود و آموزش مناسب به بیماران دیابتی می‌تواند سبب کنترل مناسب، پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

لینک کمکی