فایل رایگان مقاله مديريت محيط سازماني در موسسات آموزش عالي با رويکرد سيستم پيچيده سازوارشونده: دلالت‌هاي کاربردي در مديريت موسسات آموزش پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مديريت محيط سازماني در موسسات آموزش عالي با رويکرد سيستم پيچيده سازوارشونده: دلالت‌هاي کاربردي در مديريت موسسات آموزش پزشکي :

مقدمه: امروزه به دلیل پیچیدگی‌های ایجاد شده در محیط بیرونی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش پزشکی لزوم ایجاد تغییر در ساختار، فرایندها و سیستم‌های سازمانی برای سازواری با محیط بیرونی امری اجتناب ناپذیر است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مقوله مدیریت محیط سازمانی در موسسات آموزش عالی با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده در موسسات آموزش پزشکی بود.
روش‌ها: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی بود. در این راستا با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و براساس معیار (رشته، تخصص و سابقه اجرایی مرتبط) و تکنیک اشباع نظری، مصاحبه‌های عمیق با دوازده نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با پدیده ی مورد بررسی انجام شد. سپس داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Nvivo و از طریق روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر دسته‌بندی و شبکه مضامین سازماندهی شد.
یافته‌ها: براساس نتایج به دست آمده مدیریت محیط با رویکرد سیستم پیچیده سازوارشونده مشتمل بر ابعاد رویکردهای زیربنایی، توسعه ظرفیت‌های سازمانی، مدیریت تغییر شبکه‌ای، مدیریت منابع، پویایی شناسی‌های محیط، مدیریت محیط تعاملی، مدیریت عملکرد سازوارشونده و مدیریت راهبردی می‌باشد که هر یک به نوبه‌ی خود دارای مولفه‌های چندی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه‌ی کیفی نشان داد که با توجه به پویایی‌های موجود در محیط بیرونی موسسات آموزش عالی، ضرورت استفاده از رویکردهای راهبردی؛ ظرفیت‌های کلیدی دانشگاه؛ درک شیوه‌های تعامل با محیط بیرونی و بهبود عملکرد در راستای افزایش اثربخشی پاسخگویی به محیط اجتناب ناپذیر است. همچنین لزوم توجه و پایش مستمر تغییرات محیطی به صورت شبکه‌ای و استفاده از منابع درون سازمانی در راستای پاسخگویی به این اقتضائات با نگرشی سیستمی، راهبردی و مبتنی به پاسخگویی مطلوب به نیازهای جامعه ضروری است. آگاهی سیاست گذاران و مدیران موسسات آموزش عالی پزشکی از اهمیت ابعاد ذکر شده در این چارچوب می‎ تواند باعث بهبود مداوم عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و محیط بیرونی شود.

لینک کمکی