فایل رایگان مقاله طراحي و اعتباربخشي الگوي توانمندي هاي تخصصي اعضاي هيات علمي مستعد در دانشگاه هاي جامع با تراز عملکرد منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله طراحي و اعتباربخشي الگوي توانمندي هاي تخصصي اعضاي هيات علمي مستعد در دانشگاه هاي جامع با تراز عملکرد منطقه اي :

مقدمه: امروزه به دلیل تغییرات پویای محیطی، نظام آموزش عالی به مثابه سایر نظام ها مستلزم تغییر است. با توجه به نقش اعضای هیات علمی در توسعه کیفی خدمات ارائه شده به وسیله دانشگاه، شناسایی و واکاوی توانمندی های مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در بهبود این خدمات داشته باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی توانمندی های تخصصی اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه ای است.
روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع آمیخته اکتشافی است. به همین منظور، در بخش کیفی تعداد 19 نفر از صاحب نظران به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند، در بخش کمی نیز 13 نفر از مصاحبه شوندگان به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و روش آماری t تک نمونه ای استفاده شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضاء (مصاحبه‌شوندگان) و روش چندسویه نگری منابع داده‌ها و برای محاسبه پایایی کدگذاری‌های انجام شده، از روش‌های پایایی باز آزمون و پایایی توافق درون موضوعی استفاده گردید.
یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد که توانمندی علمی، پژوهشی، قدرت بیان، ایده پردازی، مدیریت کلاس، به کارگیری ترکیبی تئوری و عمل و مشاوره تخصصی از مهم توانمندی هایی است که دانشگاه های جامع منطقه ای باید در هنگام استعدادگزینی اعضای هیات علمی به آن توجه داشته باشند. هم چنین در بخش کمی، نتایج نشان دهنده این بود که الگوی مورد نظر از اعتبار کافی و مناسبی جهت پیش بینی توانمندی های تخصصی اعضای هیات علمی برخوردار می باشد (0/01>p).
نتیجه گیری: نتـایج نشان داد که دانشگاه هـای جـامـع با تـراز عملکرد منـطقه ای در هنـگام انتخاب اعضای هیـات علمـی بـایـد بـه توانمندی های علمی، پژوهشی، مشاوره ای، فن بیان، ایده پردازی، کلاس گردانی، استفاده از تئوری در عمل توجه ویژه ای داشته باشند. الگوی طراحی شده در این مطالعه می تواند در دستیابی به رسالت فوق به این نوع دانشگاه ها کمک نماید.

لینک کمکی