فایل رایگان مقاله تبيين انتظارات و ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي در ارتباط با مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تبيين انتظارات و ديدگاه هاي اعضاء هيات علمي در ارتباط با مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي :

مقدمه: اهمیت درک و شناخت فعالیت‌های مرکز توسعه آموزش پزشکی و توافق نظر نسبت به حوزه عملیاتی این مرکز به منظور دستیابی به اهداف و اجرای سیاست ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه ها امری اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که اعضای هیات علمی به عنوان مشتریان مراکز مطالعات و دریافت‌کنندگان اصلی خدمات آنان هستند لذا این مطالعه با هدف تبیین انتظارات اعضای هیات علمی از ارائه خدمات مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها صورت پذیرفته است.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی در سال 1395 در سطح مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای هیات علمی به روش نمونه‌گیری هدفمند بود و جمع آوری اطلاعات تا اشباع داده‌ها به تعداد 16 نفر صورت پذیرفت. روایی و پایایی مطالعه از طریق بررسی ریشه در چهار محور مقبولیت، انتقال پذیری و تناسب، همسانی و تغییرپذیری تایید شد. برای تجزیه و تحلیل محتوا از شیوه تجزیه و تحلیل محتوای تماتیک انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل محتوای داده‌ها در شش تم اصلی (13 طبقه یا تم فرعی و 11 زیر طبقه) شامل ایفای نقش های آموزشی، ارزشیابی، ارتباط با هیات علمی، تولید علم و حمایت از اعتلای دفاتر توسعه و بازگشت به فلسفه وجودی مراکز طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت جایگاه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی و انتظارات آن ها از کارکرد این مراکز بود. لذا توصیه می گردد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از یافته های این پژوهش در بازبینی کارکرد خود استفاده نمایند.

لینک کمکی