فایل رایگان مقاله رابطه بين ديدگاه دانشجويان از کيفيت سيستم‌هاي پشتيباني از يادگيرنده با عملکرد تحصيلي و سازگاري دانشگاهي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله رابطه بين ديدگاه دانشجويان از کيفيت سيستم‌هاي پشتيباني از يادگيرنده با عملکرد تحصيلي و سازگاري دانشگاهي آنان :

مقدمه:امروزه دانشگاه های علوم پزشکی کشور با ارتقاء کیفیت سیستم های پشتیبانی ارائه شده به دانشجویان سعی در بهبود عملکرد تحصیلی و سازگاری آن ها با محیط دانشگاه می نمایند. در این میان رضایتمندی، دانشجویان از این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین دیدگاه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کیفیت سیستم‌های پشتیبانی از یادگیرنده با عملکرد تحصیلی و سازگاری دانشگاهی آنان در سال تحصیلی 98-97 انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 98-97 (420 نفر) انجام شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران به تعداد 200 نفر محاسبه و دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ترکیبی سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده و استاندارد سازگاری دانشگاهی (SACQ) بیکر و سریاک بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بین دیدگاه دانشجویان از کیفیت سیستم های پشتیبانی در هر سه بعد سازگاری دانشگاهی شامل شناختی (0/313=rو 0/001=P)، عاطفی (0/226=r و 0/029=P) و سازمانی (0/182=rو 0/036=P) با عملکرد تحصیلی رابطه معنی دار از نوع مثبت و مستقیم مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان از کیفیت سیستم ها در ابعاد شناختی (0/323=rو 0/001=P)، عاطفی (0/270=rو 0/019=P)و سازمانی (0/389=rو 0/001=P) با سازگاری دانشگاهی آنان نیز رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز بیانگرآن بود که بعد شناختی (0/001=p و 0/303=β) و عاطفی (0/001=p و 0/201=β) توان تبیین معنی دار عملکرد تحصیلی را دارند. همچنین بعد شناختی (0/001=p و 0/274=β) ، بعد عاطفی (001/0P= و 251/0β=) و بعد سازمانی (0/001=p و 0/368=β) قادر به پیش بینی معنی دار سازگاری دانشگاهی بودند.
نتیجه گیری:دیدگاه دانشجویان داروسازی درمورد کیفیت سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده مطلوب بوده و با عملکرد تحصیلی و سازگاری دانشگاهی آن ها رابطه مثبت و مستقیم داشت.

لینک کمکی