فایل رایگان مقاله بررسي پاسخگويي اعضاي هيات علمي دانشکده دندانپزشکي در درمانگاههاي آموزشي از ديدگاه دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي پاسخگويي اعضاي هيات علمي دانشکده دندانپزشکي در درمانگاههاي آموزشي از ديدگاه دانشجويان :

سابقه و هدف: از آنجا که اعضای هیات علمی دانشگاه یکی از مهمترین ارکان آموزش عالی بوده و نقش بسزایی را در دستیابی به اهداف آموزشی ایفا می کنند، نحوه تعامل آنها با فراگیران از جمله نکات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد. کلینیکهای دندانپزشکی دانشگاهها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اساتیدی که به عنوان دندانپزشک معالج در آن مکانها مشغول به فعالیت می باشند باید زمینه ارتقاء سلامت دهان و دندان را از طریق آموزش بهداشت اصولی بهداشت دهان و دندان و پاسخگویی مناسب و پیگیری بیماران درمان شده فراهم آورند. این پژوهش باهدف بررسی پاسخگویی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه در سال تحصیلی 98- 1397 بر روی 89 نفر از دانشجویان دندانپزشکی تحت آموزش در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته با استفاده از منابع معتبر علمی، مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک و 18 سوال در خصوص نحوه پاسخگویی اساتید به دانشجویان و بیماران با گزینه های پاسخ لیکرت 5 در جه ای (از عالی تا خیلی ضعیف) بود. شاخص روایی محتوایی آن 89/2 و ضریب پایایی 85/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و به منظور مقایسه از نظر متغیرهای مختلف، از آزمونهای T-Test و آنوای یکطرفه (همراه با آزمونهای تعقیبی) در سطح معنی داری کمتر از 0/05 بهره گرفته شد.
یافته ها: در زمینه پاسخگویی، بیشترین و کمترین درصد در رده عالی بترتیب به موارد اهمیت به حضور سروقت در درمانگاه (38.2 %) و توجه به فعالیت دانشجویان در طول دوره (10/1 %)، در رده خوب، به پاسخگویی مناسب به سوالات دانشجویان (43/8 %) و تلاش در جهت آموزش به دانشجویان ضعیف در کار بالینی (23/6 %) و در رده متوسط به توجه به فعالیت دانشجویان در طول دوره (37/1 %) و اهمیت به رعایت پوشش مناسب دانشجویان (13/5%) اختصاص داشت. اختلاف معنی داری بین جنس و محل تحصیل (روزانه-پردیس) وجود نداشت (0/91p=). دانشجویان سال آخر نمره کمتری به اساتید داده بودند (0/003p=). دانشجویان از اساتید بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت رضایت بیشتری داشتند (0/001p).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد دانشگاههای علوم پزشکی جهت نهادینه کردن پاسخگویی اساتید، در برنامه های آموزشی و فرهنگی خود تدابیربیشتری بیندیشند.

لینک کمکی