فایل رایگان مقاله نقش فراشناخت و توانايي کلامي در پيش‌بيني عملکرد رياضي کودکان پيش‌دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش فراشناخت و توانايي کلامي در پيش‌بيني عملکرد رياضي کودکان پيش‌دبستاني :

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فراشناخت و توانایی کلامی در پیش‌بینی عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. از کودکان پیش‌دبستانی در شهرستان ایلخچی در سال 97-96 تعداد 196 کودک پیش‌دبستانی بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از عملکرد ریاضی، آزمون فراشناخت سالونن و آزمون توانایی کلامی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین فراشناخت و توانایی کلامی با عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فراشناخت و توانایی‌های کلامی قادرند عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: از فراشناخت و توانایی کلامی در بهبود عملکرد ریاضی کودکان می‌توان بهره برد.

لینک کمکی