فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت اسپرم و پارامترهاي سرمي در موش‌هاي مواجهه شده با سرترالين و نقش محافظتي ويتامين E

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت اسپرم و پارامترهاي سرمي در موش‌هاي مواجهه شده با سرترالين و نقش محافظتي ويتامين E :

سابقه و هدف: سرترالین از جمله داروهای ضد افسردگی می باشد که گزارش های بحث برانگیزی در رابطه با عوارض این دارو بر روی دستگاه تولید مثل وجود دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از سرترالین بر پارامترهای اسپرمی و سرمی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش نر بالغ به 8 گروه 5 تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش ها ویتامینE را به میزان 100 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ به مدت 42 روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه های فوق چهار ساعت بعد از دریافت ویتامینE ، سرترالین به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تجویز گردید. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی از طریق قلب جمع آوری و پارامترهای کیفیت اسپرم شامل شمارش، تحرک، قابلیت زنده مانی، تراکم کروماتین، اشکال غیرطبیعی و آسیب DNA اسپرم مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: سرترالین موجب افزایش معنی دار اسپرم های غیرطبیعی (2/04±25/8) و کاهش معنی دار تعداد (2/77±30/2)، تحرک (2/94±68/30)، زنده مانی (3/20±75/4) و بلوغ اسپرم (1/58±84) نسبت به گروه کنترل (به ترتیب 1/14±10/4، 2/07±39/6، 1/87±89/37، 3/71±92/6، 1/14±97/4) گردید (0/05>P). تجویز ویتامین E به‌ طور قابل ملاحظه ای میزان اسپرم های غیر‌طبیعی (2/28±17/8)، تعداد (1/92±37/2)، تحرک (2/10±78/27)، زنده مانی (2/38±83/2) و بلوغ اسپرم (1/81±83/4) را بهبود بخشید (0/05>p).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ویتامینE با بهبودپارامترهای اسپرمی و سرمی موجب کاهش سمیت های تولید مثلی سرترالین در موش می گردد.

لینک کمکی