فایل رایگان مقاله بررسي اثر غلظت سيتوتوکسيک ايبوپروفن برسطح فعاليت کاسپازهاي 3، 8 و 9 در رده‌ي سلولي سرطاني دهانه رحم (Hela)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثر غلظت سيتوتوکسيک ايبوپروفن برسطح فعاليت کاسپازهاي 3، 8 و 9 در رده‌ي سلولي سرطاني دهانه رحم (Hela) :

سابقه و هدف: مطالعات نشان داده‌اند که ایبوپروفن در تخریب و مرگ سلول‌ها و بافت‌ها نقش داشته و می‌تواند اثر ضد‌ سرطانی بر سلول‌های دهانه رحم داشته باشد، البته مکانیسم این اثر از نظر سلولی و ملکولی به خوبی شناخته نشده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر غلظت سیتوتوکسیک ایبوپروفن بر فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی دهانه رحم (رده هلا) انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی سلول‌های هلا از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه و به گروه‌های شاهد و دریافت کننده ایبوپروفن با دوزهای 01/0، 1/0، 1و 10 میلی‌گرم در لیترتقسیم‌بندی شدند. زنده‌مانی سلول‌ها به روش MTT و سطح فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 به روش رنگ‌سنجی بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم در مواجهه با دوزهای 1/0 (76%)، 1(64%) و 10 (15%) میلی‌گرم در لیتر نسبت به گروه کنترل (100%) دچار کاهش
معنی دار گردید(به ترتیب 0/05p، 0/001p و 0/001p). فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 در سلول‌های سرطانی دهانه‌ رحم در مواجهه با دوز IC50 ایبوپروفن نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد (به ترتیب 0/001p، 0/001p و 0/01p).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که داروی ایبوپروفن قادر است در یک مسیر وابسته به دوز باعث کاهش زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم شده و این مسیر از طریق فعال شدن کاسپازهای 9 و 8 و 3 القا می‌گردد.

لینک کمکی