فایل رایگان مقاله تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مشارکت مجازي بر استرس و اضطراب والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مشارکت مجازي بر استرس و اضطراب والدين داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان :

سابقه و هدف: تولد نوزاد نارس به دلیل عدم آمادگی فیزیکی، عاطفی و روانی، موجب بروز استرس زیادی در والدین شده و می‌تواند عواقبی را برای والد و نوزاد به همراه داشته باشد. از آنجائیکه برخی از والدین مشکل محدودیت شرکت در برنامه‌های آموزش حضوری را دارند، لذا این مطالعه به منظور اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس والدین دارای نوزاد نارس انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 نفر از والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان کودکان امیرکلا و آیت اله روحانی بابل، که به صورت تصادفی به دو گروه 40 نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام گرفت. والدین گروه مداخله بصورت غیرهمزمان، محتوای برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی را در قالب گروه‌های تلگرامی، طی 4 روز دریافت کردند. برای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای به غیر از روش‌ها و حمایت‌های معمول بخش انجام نشد. سپس هر دو گروه در روز‌های سوم و هفتم و برای گروه مداخله در روز سیزدهم نیز، پرسشنامه‌های اضطراب موقعیتی-خصیصه‌ای (نمره160-40) و مارگارت(نمره 155-31) تکمیل و مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمره استرس والدین در گروه آزمون از (21/68±118/97) به (27/27±86) کاهش یافت (0/001>p). در گروه کنترل از (30/44±103/76) به (31/821±99/91) تغییر یافت که این اختلاف معنی دار نبود. در بررسی اثر زمان بر روی زیرمقیاس های استرس والدین، مولفه‌ های تنش زا بودن تجارب والدین، در مورد ارتباط با نوزاد و نقش والدی، تجارب والدین در مورد رفتار، ظاهر و درمان نوزاد و تنش مربوط به محیط بخش در مادران و پدران، میانگین نمره پرسشنامه‌های مربوطه از روز سوم تا روز سیزدهم تغییر معنی داری داشت (0/001>p). نمره اضطراب موقعیتی والدین در گروه آزمون از (4/63±45/68) به (3/54±46/63) و در گروه کنترل از (6/38±46/25) به (5/21±46/83) تغییر یافت و نمره اضطراب خصیصه ای والدین در گروه آزمون از (5/91±43/88) به (5/59±43/97) و در گروه کنترل از (5/92±43/18) به (6/63±42/17) تغییر یافت که این اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آموزش از طریق مشارکت مجازی موجب کاهش استرس والدین دارای نوزاد نارس بستری می شود.

لینک کمکی