فایل رایگان مقاله اثر جنسيت بر ابعاد پديکل مهره‌هاي کمري با استفاده از Computed Tomography

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر جنسيت بر ابعاد پديکل مهره‌هاي کمري با استفاده از Computed Tomography :

سابقه و هدف: داشتن نقاط آناتومیکی صحیح و اندازه ابعاد پدیکل برای به حداقل رساندن عوارض نورولوژیکی لازم است. در حال حاضر استاندارد طلایی برای فیوژن داخل ستون فقرات استفاده از پیچ پدیکل می باشد. در این روش بایستی پیچ پدیکل در محل ایده ال خود قرار داد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه به منظور تعیین ابعاد پدیکل راست و چپ بوسیله دستگاه سی تی اسکن در سه نمای اگزیال، کرونال و ساژیتال بر اساس جنسیت در در قوم فارس انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه ای مقطعی بر روی 40 نفر (20 زن و 20 مرد 18- 45ساله) از گروه قومی فارس بومی انجام شد. متوسط قد برای مردان بین 165 تا 180 سانتی متر و برای زنان بین 165 تا 175 سانتیمتر در نظر گرفته شد. مهره هایی سالم در افرادی که با نشانه درد در ستون فقرات یا تروما به بخش سی تی اسکن مراجعه کردند، انتخاب شدند. تعیین اندازه ارتفاع، طول و عرض پدیکل راست و چپ مهره های کمری از نمای آگزیال، کرونال و ساژیتال در برش های 1/5 میلیمتری توسط دستگاه سی تی اسکن انجام و بررسی شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار ارتفاع (0/141±1/458)، عرض (0/173±0/788) و طول (0/195±1/248) پدیکل مردان براساس میلیمتر نسبت به میانگین و انحراف معیار ارتفاع (0/14±1/268)، عرض (0/148±0/618)و طول (0/174±1/08)در زنان به صورت معنی داری بیشتر بود(0/05p).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که جنسیت بر ابعاد پدیکل مهره های کمری موثر می باشد.

لینک کمکی