فایل رایگان مقاله تاثير عصاره آبي-الکلي شقايق کوهي(Glaucium flavum) بر فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيداني قلب و مغز موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير عصاره آبي-الکلي شقايق کوهي(Glaucium flavum) بر فعاليت آنزيم‌هاي آنتي‌اکسيداني قلب و مغز موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان :

سابقه و هدف: استرس اکسیداتیو حلقه وصل دیابت با اختلالات نوروپاتیک و میکرووسکولار می‌باشد. در این مطالعه اثر عصاره آبی- اتانولی شقایق کوهی بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی قلب و مغز موش‌های صحرایی هدف ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه 8 تایی، شاهد سالم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوز mg/kg 500 و دیابتی تیمار با داروی گلیبن‌کلامید به دوز µg/kg 5 تقسیم شدند. دیابت با تزریق تک دوز آلوکسان به میزان 120 میلی گرم برکیلوگرم القا گردید. پس از گذشت یک ماه فعالیت آنزیم‌ های سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز قلبی و مغزی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: فعالیت قلبی هر سه آنزیم در گروه دیابتی+عصاره بطور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد دیابتی افزایش نشان می‌داد(0/001>p). فعالیت مغزی سوپراکسیددیسموتاز در گروه دیابتی+عصاره (1/4±8/79) بطور معنی‌داری نسبت به گروه دیابتی+دارو(1/7±6/77) بیشتر بود(0/03=p)، همچنین، فعالیت کاتالاز در گروه دیابتی+عصاره (1/2±4/64) مجدداً نسبت به گروه دیابتی+دارو(1/5±3/83) افزایش یافت(0/001=p)، مشابه با دو حالت قبل فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه دیابتی+عصاره(0/7±4/23) بطور معنی‌داری از گروه دیابتی+دارو(0/4±3/64) بالاتر بود(0/03=p).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره شقایق کوهی احتمالاً می‌تواند مکانیسم‌های عمده محافظتی بافت‌های قلب و مغز را در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت ارتقاء بخشد. هم‌چنین اثر عصاره در مجموع از اثر داروگلیبن‌کلامید موفقیت آمیزتر بوده و این اثر مثبت در بافت مغز آشکارتر بوده است.

لینک کمکی