فایل رایگان مقاله مقايسه اثربخشي ترياژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقياس HEART در تشخيص پيامد بيماران با درد قفسه سينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه اثربخشي ترياژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقياس HEART در تشخيص پيامد بيماران با درد قفسه سينه :

سابقه و هدف: درد قفسه سینه از علل شایع مراجعه به بخش اورژانس است که فقط 25-15% آنها به تشخیص قطعی سندروم حاد کرونری (ACS=Acute Coronary Syndrome) می رسد. با این حال موارد تشخیص داده نشده ACS مرگ و میر بالایی را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی تریاژ ESI (Emergency Severity Index) و مقیاس HEART (مقیاس تشخیصی درد قفسه سینه) در تشخیص پیامد بیماران با شکایت از درد قفسه سینه صورت گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 200 بیمار مراجعه‎کننده با درد قفسه‎سینه به بخش اورژانس بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 انجام شد. فرم تریاژ ESI، مقیاس HEART و اطلاعات جمعیت شناختی برای تمام بیماران تکمیل شد. شش هفته بعد نیز بیماران به لحاظ وقوع مشکلات قلبی مجددا بررسی شدند.
یافته‎ها: مطابقت تریاژ ESI و مقیاس HEART در گروه پرخطر 27/9% (24 نفر)، گروه با خطر متوسط 79% (62 نفر) و گروه کم خطر 30/6% (11 نفر) بود. به طور کلی از مقایسه مجموع نمرات، این دو مقیاس 48% با یکدیگر تطابق داشتند. همچنین پس از در نظر گرفتن نقطه برش 4/5، حساسیت 85%، ویژگی 89% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس HEART و حساسیت 95%، ویژگی 25% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس ESI بدست آمد.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تریاژ ESI علیرغم گستره‎ای که دارد، نسبت به مقیاس HEART عملکرد ضعیفی نشان داده است. لذا استفاده از مقیاس HEART همراه تریاژ ESI می تواند بسیار مفید واقع شود.

لینک کمکی