فایل رایگان مقاله مقايسه اثرات هيدروسل استخراجي از زردچوبه (Curcuma longa) و دارچين (Cinnamomum verum) بر بيوفيلم استافيلوکوکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه اثرات هيدروسل استخراجي از زردچوبه (Curcuma longa) و دارچين (Cinnamomum verum) بر بيوفيلم استافيلوکوکي :

سابقه و هدف: بیوفیلم باکتری ها بخصوص باکتری های پاتوژن، بدلیل مقاومت بالایی که نسبت به ترکیبات ضدعفونی کننده دارند، ایمنی غذایی را به خطر می اندازند؛ استفاده از محصولات گیاهی عصاره، اسانس و هیدروسل بخش آبی باقیمانده در طی استخراج اسانس های گیاهی از جمله روش های مبارزه با بیوفیلم های میکروبی است. لذا در این مطالعه اثر ضد بیوفیلمی هیدروسل زردچوبه و دارچین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی با استفاده از روش تقطیر با بخار آب، هیدروسل دو گیاه زردچوبه و دارچین استخراج شد و پس از جداسازی بخش روغنی اسانس، غلظت های 10، 30 و 50 درصد جهت بررسی اثرات ضد بیوفیلمی مورد استفاده قرار گرفت. اثر ضد بیوفیلمی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1112)، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس (PTCC 1440) و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (PTCC 1435) با استفاده از دستگاه الایزا ریدر انجام شد. میزان کارایی هر دو هیدروسل در حذف کردن بیوفیلم های باکتریایی تشکیل شده بر روی سطوح مختلف (شیشه، استیل و پلی وینیل کلراید) با استفاده از روش کشت میکروبی صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد میزان دانسیته نوری در مورد نمونه کنترل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس به ترتیب 0/03±0/254، 0/019±0/138 و0/017± 0/146 بود، که بعد از مواجهه با هیدروسل دارچین با غلظت 50 درصد به ترتیب به مقادیر 0/011±0/072، 0/021±0/096 و 0/01±0/064 و با هیدروسل زردچوبه با غلظت 50 درصد نیز به ترتیب به مقادیر 0/02±0/074، 0/021±0/098 و 0/011±0/057 رسید. بررسی کارایی هیدروسل در حذف بیوفیلم های تشکیل شده نشان داد که بیشترین کاهش در مورد بیوفیلم استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تشکیل شده بر روی سطوح شیشه و استیل بود که در مواجهه با هیدروسل با غلظت 50 درصد، لگاریتم جمعیت از 4 به 1 رسید (0/05≥p).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که هیدروسل استخراجی دارچین و زردچوبه در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتری های استافیلوکوکی و نیز حذف کردن بیوفیلم تشکیل شده، مؤثر هستند.

لینک کمکی