فایل رایگان مقاله اثرات کفي گوه‌اي خارجي بر تعادل استاتيک و ديناميک بيماران با استئوآرتريت داخلي زانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثرات کفي گوه‌اي خارجي بر تعادل استاتيک و ديناميک بيماران با استئوآرتريت داخلي زانو :

سابقه و هدف: استئوآرتریت زانو با کاهش حس عمقی مفصل، اختلال در تعادل و افزایش ریسک افتادن همراه است. مبتلایان به استئوآرتریت داخلی زانو به دلیل شکل گیری دفرمیتی واروس ثانویه در معرض اختلال تعادل و خطر افتادن بیشتری هستند، بنابراین، شناسایی درمان هایی که سبب بهبود تعادل این بیماران شود ضرورتی بالینی است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات کفی گوه ای خارجی بر تعادل استاتیک و دینامیک بیماران استئوآرتریت داخلی زانو با شدت متوسط انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه-تجربی مداخله ای بر روی 30 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت متوسط از مراحعین به کلینیک های ارتوپدی و روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. برای هر بیمار، تعادل استاتیک و دینامیک در دو حالت پوشیدن کفش با کفی ساده و پوشیدن کفش با کفی گوه ای خارجی، با استفاده از دستگاه سنجش تعادل پروکین ارزیابی شد. شاخص های تعادلی شامل سرعت و انحراف معیار جابجایی مرکز فشار در جهات قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و شاخص های کلی ثبات اندازه گیری شدند. بیماران دو تریال آزمایشی و سه تریال اصلی از هر تست را با فاصله حداقل 30 ثانیه انجام دادند.
یافته ها: استفاده از کفی گوه ای خارجی سبب کاهش معنی دار سرعت جابجایی مرکز فشار در دو جهت قدامی-خلفی (استاتیک mm/s1/78، دینامیکmm/s6/63) و داخلی-خارجی (استاتیک mm/s1/53، دینامیک mm/s5/58) در مقایسه با کفی ساده شد (0/001p). انحراف معیار جابجایی مرکز فشار در دو جهت قدامی-خلفی(استاتیک mm1/04 ، دینامیک mm1/57) و داخلی-خارجی (استاتیک mm1/58 ، دینامیک mm2/02) نیز بعد از کاربرد کفی گوه ای کاهش یافت (0/007p). به استئنا شاخص ثبات قدامی-خلفی، سایر شاخص های تعادل نیز بهبود معنی دار داشتند (0/05p).
بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که کفی گوه ای خارجی تعادل استاتیک و دینامیک بیماران با استئوآرتریت داخلی متوسط را بهبود می بخشد.

لینک کمکی