فایل رایگان مقاله ترجمه و روانسنجي مقياس مراقبت پرستاري خوب از ديدگاه پرستاران مراکز آموزشي درماني شهرستان اردبيل در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ترجمه و روانسنجي مقياس مراقبت پرستاري خوب از ديدگاه پرستاران مراکز آموزشي درماني شهرستان اردبيل در سال 1396 :

زمینه و هدف: شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت مراقبت پرستاری ارائه شده جهت ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری مورد تاکید روزافزون بوده و دستیابی به آن مستلزم بکارگیری ابزارهای معتبر در این زمینه می باشد. این مطالعه با هدف ترجمه و تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس مراقبت پرستاری خوب انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی بود که در آن ابعاد روانسنجی ابزار «مراقبت پرستاری خوب از دیدگاه پرستاران» با مشارکت 200 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. پس از ترجمه نسخه اصلی ابزار، روایی و پایایی ابزار ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS-16 و نرم افزار AMOS-24 انجام گرفت.
یافته ها: نمره تاثیر آیتم در بررسی روایی صوری برای هر یک از گویه ها بالای 2/4 بود. نسبت روایی محتوا برای کل ابزار، 0/88 و برای هریک از گویه ها بیشتر از 0/63 و شاخص روایی محتوا برای کل ابزار 0/91 و برای هریک از گویه ها بیشتر از 0/82 بود. همبستگی نمرات کل ابزار با ابزار ملاک، 0/754 به دست آمد. طبق نتایج تحلیل عاملی، مقادیر بار عاملی گویه ها بین 0/62 تا 0/91 قرار داشت که همگی معنی دار بودند. بنابراین هفت بعدی که در ابزار اصلی معرفی شده بود با مقادیر قابل قبول تایید گردید. نتایج آلفای کرونباخ 0/907 و همبستگی 0/867 در تکرار آزمون نشان داد پرسشنامه از همسانی درونی و ثبات قابل قبولی برخوردار است.
نتیجه گیری: نسخه فارسی مقیاس مراقبت پرستاری خوب دارای مشخصه های روانسنجی قابل قبولی در جمعیت پرستاران ایرانی است و می توان از آن به عنوان یک ابزار معتبر در حوزه های ارزیابی کیفت مراقبت پرستاری، آموزش و پژوهش های پرستاری بهره برد.

لینک کمکی