فایل رایگان مقاله اثر افزودن پودر گياهان دارويي و آلودگي جيره غذايي به آفلاتوکسين B1 بر فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان پرورشي در تراکم‌هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر افزودن پودر گياهان دارويي و آلودگي جيره غذايي به آفلاتوکسين B1 بر فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان پرورشي در تراکم‌هاي مختلف :

در پژوهش حاضر اثر تراکم نگهداری و سم آفلاتوکسین B1 به همراه پودر گیاهان آویشن و رزماری جیره غذایی بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی زوائد پیلوریک قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 600 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3±90 گرم، در 6 تیمار آزمایشی شامل دو تراکم پرورش (15 و 45 کیلوگرم بر متر مکعب)، حضور سم آفلاتوکسین در جیره غذایی (0 و ppb 50) به همراه افزودن 4 درصد ترکیب پودر گیاهان آویشن و رزماری تقسیم شدند. هر تیمار در سه تکرار انجام شد و آزمایش به مدت 45 روز ادامه یافت. پرورش در تراکم بالا (45 کیلوگرم در مترمکعب) و تغذیه با جیره غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین در مقایسه با گروه شاهد موجب افزایش معنی‌دار میزان فعالیت آنزیم¬های گوارشی شامل آمیلاز، لیپاز و آلکالین پروتئاز شد (05/0>P). استفاده از پودر گیاهان آویشن و رزماری در جیره غذایی شاید به دلیل عدم دسترسی ماهی به ترکیبات فعال گیاهی موجود در درون سلول¬های گیاهی، نتوانست اثر پاتولوژیک آفلاتوکسین بر افزایش فعالیت آنزیم¬های گوارشی را تعدیل یا خنثی نماید (05/0

لینک کمکی