فایل رایگان مقاله شاخص‌هاي تنوع زيستي ماهيان و ارتباط اين شاخص‌ها با پارامترهاي فيزيکوشيمايي آب در تالاب شادگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شاخص‌هاي تنوع زيستي ماهيان و ارتباط اين شاخص‌ها با پارامترهاي فيزيکوشيمايي آب در تالاب شادگان :

ارتباط تنوع زیستی ماهیان و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در تالاب شادگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری فصلی در پنج ایستگاه از تالاب شادگان شامل دورق (ماهشهر)، رگبه، خروسی، سلمانه و عطیش انجام گردید. در طول اجرای پروژه از مهر 1392 تا اسفند 1392 در مجموع سه هزار و هفتصد نمونه مختلف بیومتری و تشریح شد. شاخص غنای زیستی در ایستگاه¬های خروسی و ماهشهر کمترین و بیشترین مقدار را نشان داد و در فصل بهار و تابستان بیشترین و کمترین مقادیر را داشت. شاخص شانون ماهشهر و سلمانه بیشترین و کمترین مقدار را داشته و فصل بهار و تابستان بیشترین و کمترین مقدار این شاخص مشاهده شد. شاخص یکنواختی در سلمانه و خروسی کمترین و بیشترین مقدار را داشته و زمستان و بهار بیشترین و کمترین مقادیر آن به دست آمد. شاخص سیمپسون ایستگاه ماهشهر و سلمانه بیشترین و کمترین مقادیر را داشته و مقادیر آن در فصول متفاوت نزدیک به یکدیگر به دست آمد. مقادیر شاخص¬های مختلف در فصول متفاوت و همچنین تفاوت آن¬ها در ایستگاه¬های مختلف معنی¬دار نبود (P>0.05). در این مطالعه پارامترهای نیترات و شوری افزایش و فسفات، اکسیژن محلول و BOD5 کاهش معنی¬داری را نشان داده و میزان شاخص ماهی تالاب در تالاب شادگان نشان¬¬دهنده آن است که وضعیت تالاب در حالت متوسط اکولوژیکی قرار دارد.

لینک کمکی