فایل رایگان مقاله کيفيت مراقبت هاي مامايي از ديدگاه گيرندگان خدمات با استفاده از الگوي سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کيفيت مراقبت هاي مامايي از ديدگاه گيرندگان خدمات با استفاده از الگوي سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396 :

مقدمه : مراقبت های مامایی تاثیر شگرفی در کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد دارد به طوری که افزایش دسترسی زنان به خدمات مامایی با کیفیت به یک تلاش جهانی تبدیل شده است. با توجه به اینکه سلامت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سلامت زنان استوار است، این مطالعه با هدف تعیین فایل رایگان مقاله کيفيت مراقبت هاي مامايي از ديدگاه گيرندگان خدمات با استفاده از الگوي سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396 انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 1920 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج جهت دریافت مراقبت های مامایی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود .برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سروکوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS-23 آمار توصیفی، آزمون های تی زوجی و مستقل و آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها: در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده شکاف منفی وجود داشت. بیشترین شکاف در بعد اطمینان(69/1-) و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی(58/1-) به دست آمد. همچنین ارتباط معنی داری بین شکاف کیفیت و سن (P=0/001)، سطح تحصیلات (P=0/001) و شغل (P=0/003) دیده شد.
نتیجه گیری: در همه ابعاد کیفیت، سطح انتظارات مراجعین از سطح ادراکات آن ها بالاتر بود. پیشنهاد می شود به نظرات و شکایات مراجعین توجه شود، ضمن دسترسی به کارکنان در مواقع نیاز، ارائه خدمات در همه ساعات اداری انجام شود ووسایل و تجهیزات مورد استفاده به روز و مدرن شود.

لینک کمکی