فایل رایگان مقاله بررسي اثر‌بخشي برنامه ترخيص طراحي‌شده بر اضطراب و مدت بستري بيماران تعويض دريچه قلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثر‌بخشي برنامه ترخيص طراحي‌شده بر اضطراب و مدت بستري بيماران تعويض دريچه قلب :

زمینه و هدف: شایعترین مشکل بیماران کاندیدای جراحی تعویض دریچه قلب، اضطراب است. مدت بستری این بیماران از نظر اقتصادی با اهمیت و به‌عنوان شاخصی در پیش‌بینی برطرف شدن وضعیت حاد جسمانی شناخته شده‌است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر‌بخشی برنامه ترخیص طراحی شده بر اضطراب و مدت بستری بیماران تعویض دریچه قلب می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی،65 نفر از بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب بیمارستان چمران اصفهان، به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله برنامه ترخیص اجرا و یک‌ماه پس از ترخیص از طریق تماس تلفنی پیگیری بیماران ادامه یافت. مدت بستری و اضطراب قبل از مداخله، یک و سه ماه پس از ترخیص در هر دو گروه بررسی و با spss تحلیل شد.
یافته‌ها: آنالیز واریانس نشان داد که میانگین اضطراب در هر دو گروه بین زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌دار دارد(0.001P)، اما سه ماه پس از ترخیص در گروه مداخله به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. آزمون t مستقل نشان داد میانگین مدت بستری بیماران بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (0.05P>).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، برنامه ترخیص سبب کاهش سطح اضطراب بیماران می‌شود. اما تأثیر برنامه ترخیص بر طول مدت بستری در این مطالعه مورد تایید قرار نگرفت و نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو پیشنهاد می‌شود برنامه ترخیص به‌عنوان یک روش مؤثر جهت تداوم امر مراقبت در بیماران کاندیدای تعویض دریچه قلب به کار رود.

لینک کمکی