فایل رایگان مقاله تأثير پياده‌روي بر پيامدهاي مادري و نوزادي زنان باردار مستعد به پرفشاري خون در بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير پياده‌روي بر پيامدهاي مادري و نوزادي زنان باردار مستعد به پرفشاري خون در بارداري :

زمینه و هدف: اختلالات فشارخون در بارداری در سراسر دنیا به عنوان یک عامل مهم منجر به مرگ‌و‌میر و عوارض مادری و نوزادی شناخته می‌شوند. در نتیجه پیشگیری از این اختلالات ،اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه با هدف تأثیر پیاده‌روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری در شهر رفسنجان در سال 1397 انجام شده‌است.
روش بررسی: این کار‌آزمایی بالینی بر روی 72 مادر باردار مستعد به اختلالات فشار خون بارداری مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 36 نفره قرار گرفتند، انجام شد. مادران گروه آزمون از هفته 14 تا 34 بارداری برنامه پیاده‌روی داشتند. اطلاعات در چک لیست پژوهشگرساخته ثبت و تحلیل داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و با آزمون‌های آماری t مستقل، دقیق فیشر و کای اسکوئر انجام شد.
یافته‌ها: ابتلا به فشار خون گذرا و پره‌اکلامپسی در گروه آزمون به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (0.05 P ). میانگین وزن نوزاد هنگام تولد با اختلاف معنی‌دار آماری بیشتر از گروه کنترل و بستری مادر و نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه در این گروه به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (0.05 P ). میانگین سن حاملگی در زمان زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد، زایمان زودرس و علت آن بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (0.05 P >).
نتیجه‌گیری: پیاده‌روی با شدت متوسط موجب بهبود برخی پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مستعد ابتلا به پر‌فشاری خون در بارداری می‌شود.

لینک کمکی