فایل رایگان مقاله بررسي تأثير برنامه خود‌مراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ادم اندام تحتاني در بيماران جراحي باي پس عروق کرونري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير برنامه خود‌مراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ادم اندام تحتاني در بيماران جراحي باي پس عروق کرونري :

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر، اختلال قلبی- عروقی است که در دراز مدت باعث ایجاد محدودیت در زندگی فرد می‌شود. استفاده از تکنیک جراحی قلب باز یکی از روش‌های موثر درمانی بشمار می‌رود. عوارض بعد از جراحی نیاز به مراقبت بخصوص توسط خود بیمار دارد. از راهکارهای مهم در این امر، آموزش خودمراقبتی و یکی از الگوهای شناخته‌شده در این راستا الگوی اورم می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر برنامه خود‌مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر ادم اندام تحتانی در بیماران جراحی بای پس عروق کرونری انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش مطالعه کار آزمایی بالینی است که بر روی 74 بیمار دارای جراحی بای پس عروق کرونری بیمارستان کاشانی شهرکرد که به روش تخصیص تصادفی از طریق نرم افزار به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و فرم نیاز‌سنجی طراحی شده است و طبق الگوی اورم و اندازه‌گیری ادم توسط متر جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون‌های مرتبط مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: اجرای برنامه خود‌مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم در گروه مداخله موجب کاهش ادم اندام تحتانی گردیده است ( قبل از مداخله86/2±31/ 34 و بعد از مداخله 87/2±32/14 ) اما در گروه کنترل این تغییرات معنی‌دار نبود (0/05P >).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه اخیر نشان داد استفاده از الگوهای پرستاری از جمله اورم در زمینه بالا بردن توانایی خود‌مراقبتی در بیمارانی که نیازمند مراقبت‌های طولانی مدت هستند، می‌تواند موثر واقع گردد.

لینک کمکی