فایل رایگان مقاله بررسي اثرات موکوس شقايق دريايي (Stichodactyla haddoni )بر رده سلولي PC3 سرطان پروستات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثرات موکوس شقايق دريايي (Stichodactyla haddoni )بر رده سلولي PC3 سرطان پروستات :

زمینه و هدف: سرطان پروستات یکی از شایع ترین بدخیمی های سیستم ادراری مردان و هم چنین دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان است. در مطالعه حاضر اثرات موکوس شقایق دریایی Stichodactyla haddoni بر میزان بقای سلول های سرطانی پروستات (PC3) مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه برداری از شقایق دریایی به صورت تصادفی و با استفاده از کلید شناسایی صورت گرفت. سپس تغلیظ موکوس خام بدست آمده از شقایق دریایی S. haddoni با استفاده از استون انجام شد. سلو ل های رده سرطانی PC3 با غلظت های مختلف موکوس خام (20، 40، 60، 80، 100 و 120 میکروگرم بر میلی لیتر) و داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین (06/0، 25/0 و 5/0 میکروگرم بر میلی لیتر) به عنوان شاهد مثبت به مدت 24 و 48 ساعت تیمار شدند. اثر تیمارها بر میزان بقای سلولی با استفاده از تست MTT ارزیابی شد. میزان IC50 24 و 48 ساعته تیمارها محاسبه گردید.
نتایج: اثرات موکوس خام شقایق دریایی S. haddoni بر رشد سلول های PC3 با افزایش دوز و زمان درمان (24 و 48 ساعت) افزایش یافت. داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین در غلظت های مختلف بیشترین سمیت سلولی را نشان داد (0/001P=) که این اثر با غلظت های 100 و 120 میکروگرم بر میلی لیتر موکوس خام برابر بود (0/082P=). غلظت های 120 میکروگرم بر میلی لیتر موکو س خام و هم چنین 0/5 میکروگرم بر میلی لیتر دوکسوروبیسین منجر به کشتن کامل سلو ل های PC3 بعد از 48 ساعت شدند (0/001P=).
نتیجه گیری: موکوس خام مستخرج از شقایق دریایی S. haddoni دارای اثرات سمیت سلولی و مهاری رشد بر سلول های سرطانی PC3 می باشد. بنابراین احتمالا می توان از آن به عنوان نامزد مناسبی برای استخراج داروهای ضدسرطان استفاده نمود.

لینک کمکی