فایل رایگان مقاله تاثير آموزش همتا بر تبعيت از رژيم غذايي در سالمندان مبتلا به هايپرتانسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير آموزش همتا بر تبعيت از رژيم غذايي در سالمندان مبتلا به هايپرتانسيون :

زمینه و هدف: عدم تبعیت از رژیم درمانی بزرگترین مانع کنترل فشارخون در سالمندان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا بر تبعیت از رژیم غذایی سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون انجام شد.
روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 74 سالمند مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. در گروه مداخله جلسات آموزشی 45 دقیقه ای با محتوای بسته آموزشی استاندارد، توسط فرد همتا برای سالمندان یک بار در هفته به مدت 6 هفته برگزار شد. درگروه کنترل جلسات مشابه توسط پرستار مرکز بهداشت برگزار گردید. پرسشنامه محقق ساخته تبعیت از رژیم غذایی قبل از مداخله، در پایان و نیز 3و 6 هفته بعد از پایان جلسات آموزشی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه16 و آزمون های توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
نتایج: نمره تبعیت از رژیم غذایی 6هفته بعد از پایان جلسات آموزشی، در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 55/1±38/31 و 75/1±54/27 بود. آزمون من ویتنی تفاوت معنی داری از نظر میانگین نمره تبعیت از رژیم غذایی در پایان مداخله، 3 و 6 هفته بعد، بین دو گروه نشان داد (0/001P). همچنین آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری بین تغییرات میانگین فشار خون سیستولیک بین دو گروه در طی اجرای مطالعه نشان داد (0/001P).
نتیجه گیری: آموزش توسط همتا تبعیت از رژیم غذایی را در سالمندان مبتلا به هایپرتانسیون افزایش داد. استفاده از افراد همتا ، برای آموزش سالمندان مبتلا به هایپرتانسیون، بدون نیاز به امکانات ویژه می تواند اقدام موثری برای افزایش تبعیت از رژیم غذایی سالمندان و کنترل بهتر فشار خون باشد.

لینک کمکی