فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت رواناب هاي سطحي شهر زاهدان براي مصارف آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت رواناب هاي سطحي شهر زاهدان براي مصارف آبياري :

زمینه و هدف: رواناب شهری به عنوان یکی از منابع آب قابل احیا و با ارزش در بسیاری از نقاط خشک و نیمه خشک جهان مطرح است. درک چگونگی استفاده از این منابع به صورت بهداشتی امری مهم و حیاتی است. در این پژوهش هدف تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رواناب سطحی شهر زاهدان برای مصارف آبیاری بود.
روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. نمون ه برداری به صورت لحظه ای در دو رخداد بارندگی در محل تقاطع مسیل آذرخشی و پاسداران گرفته شد. نمونه ها از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی طبق کتاب روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب و همینطور شاخص های کیفی آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند و سپس نتایج حاصله با استاندارد محیط زیست ایران و FAO برای آب کشاورزی مقایسه شد.
نتایج: میانگین پارامترهای COD و BOD5به ترتیبmg/l 359 و 56/6 و میانگین فلزات سنگین نیکل، روی، کادمیوم، سرب، مس، کروم، آهن در بخش محلول به ترتیب mg/l 6/8، 66/66، 1، 2/2 ، 8/93، 5/1 و92/5 بود. میانگین کل کلیفرم ها MPN/100 ml 38333 مشاهده شد. همچنین میانگین شاخص های کیفی آبیاری از جمله SAR و Na% به ترتیب 20/1 و 59/2% بود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که رواناب سطحی مسیل های اصلی زاهدان از نظر بسیاری از پارامترها از جمله فلزات سنگین مانند نیکل، روی، سرب، مس و کروم و همینطور کدورت، TSS،TDS ، سدیم، کلکلی فرم ها وCOD بالاتر از حداکثر مجاز تعیین شده DOE و FAO برای مصارف کشاورزی قرار دارد.

لینک کمکی