فایل رایگان مقاله نقش اخلاق کار اسلامي در نشاط سازماني (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش اخلاق کار اسلامي در نشاط سازماني (مطالعه موردي) :

سابقه و هدف: اخلاق کار اسلامی کار خلاق را به‌ عنوان منبع شادی و کمال می ‌داند و عقیده دارد افرادی که سخت کار می ‌کنند به احتمال زیاد موفق خواهند بود. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه نقش اخلاق کار اسلامی در نشاط سازمانی بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی می‌ باشد. به ‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 480 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 214 نفر به روش نمونه‌ گیری تصادفی خوشه ‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنام اخلاق کار اسلامی و نشاط سازمانی است. جهت تعیین روایی پرسشنامه ‌های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند که به ترتیب 0/891 و 0/937 بدست آمد. برای تحلیل داده ‌های بدست آمده از روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم ‌افزار آماری لیزرل نسخه 8/80 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ‌ها نشان می ‌دهند که بین اخلاق کار اسلامی و نشاط سازمانی با ضریب تأثیر 0/85 و با توجه به مقدار P-value=0.000 رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نهادینه کردن اخلاق کار اسلامی، زمینه مناسب برای نشاط در سازمان را فراهم می‌ آورد که این امر افزایش دلبستگی به کار را منجر می ‌شود و در نهایت تحقق اهداف سازمان را بدنبال خواهد داشت.

لینک کمکی