فایل رایگان مقاله اثربخشي بازي درماني گروهي بر مهارت هاي اجتماعي و عملکرد حافظه دانش آموزان دبستاني دختر داراي اختلال يادگيري خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي بازي درماني گروهي بر مهارت هاي اجتماعي و عملکرد حافظه دانش آموزان دبستاني دختر داراي اختلال يادگيري خاص :

مقدمه: اختلالات یادگیری از عوامل مهم افت تحصیلی برخی از دانش آموزان است و تعیین روش های درمانی مناسب می تواند باعث موفقیت تحصیلی آنها و افزایش احساس عزت نفسشان شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد حافظه دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری خاص می باشد.
روش : این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اهواز تشکیل داده و نمونه نیز شامل 30 دانش آموز دختر که دارای ملاک های تشخیص اختلال یادگیری خاص براساس آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر برای کودکان (1974) و براساس مقیاس مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) دارای نقص در مهارت های اجتماعی تشخیص داده شدند، بودند و به صورت تصادفی ساده انتخاب و به قید قرعه در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت بازی درمانی گروهی قرار گرفتند. پس از پایان برنامه آموزشی هر دو مقیاس برای هر دو گروه اجرا گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد بازی درمانی گروهی موجب بهبود مهارت های اجتماعی در ابعاد همکاری، ابراز وجود، خویشتن داری و ارتقای عملکرد حافظه کوتاه مدت در ابعاد دیداری و شنیداری، در گروه آزمایش شده است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مداخله بازی درمانی با هدف توانبخشی شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، در بهبود کارکردهای اجرایی آنها موثر و مکمل درمان بوده و از این رو اجرای بازی درمانی گروهی توسط کارشناسان مجرب به عنوان یک برنامه فوق العاده در جهت بهبود شرایط دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری خاص توصیه می شود.

لینک کمکی