فایل رایگان مقاله اثر استفاده طولاني از کفش motion control بر مولفه‌هاي نيروهاي عکس‌العمل زمين طي دويدن در دونده‌هاي با پرونيشن بيش از حد پا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر استفاده طولاني از کفش motion control بر مولفه‌هاي نيروهاي عکس‌العمل زمين طي دويدن در دونده‌هاي با پرونيشن بيش از حد پا :

مقدمه:اغلب اختلالات عملکردی در ناحیه پا به واسطه تغییرات درقوس های پا ایجاد می شود. کفش motion control برای کنترل حرکت بیش از حد قسمت عقب پا طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده طولانی مدت کفش motion control بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در دونده های دارای پای پرونیت عملکردی طی فاز اتکای دویدن بود.
روش کار : پژهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. جامعه پژوهش حاضر دوندگان دارای پای پرونیت استان اردبیل بودند. نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت دسترس بود. 30 دونده مرد دارای پای پرونیت به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. از صفحه نیروی برتک جهت ثبت نیروهای عکس العمل زمین استفاده شد. گروه کنترل از کفش کنترل (Supernova control, Adidas) و همچنین گروه تجربی از کفش motion control (Supernovacushion, Adidas) به مدت 5 ماه در تمرینات خود استفاده کردند. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه جهت تحلیل آماری در سطح معنا داری 0/05P استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که پس از استفاده طولانی مدت از کفش motion control نیرو در راستای داخلی-خارجی طی فاز هل دادن (0/022=P؛ 0/86d=) و نیز زمان رسیدن به اوج نیروها در راستای عمودی طی فاز تماس پاشنه (0/013=P؛ 1/05d=) افزایش معنا داری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون داشت. همچنین نرخ بارگذاری عمودی کاهش معنا داری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون نشان داد (0/010=P؛ 0/43d=). سایر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در سه راستا، زمان رسیدن به اوج، مرکز فشار و گشتاور آزاد هیچگونه اختلاف معنا داری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون در گروه تجربی نشان نداند (0/05P).
نتیجه گیری: با توجه به کاهش مقادیر نرخ بارگذاری بعد از یک دوره استفاده از کفش motion control می توان بیان نمود که این کفش در کاهش نرخ ریسک فاکتورهای آسیب اندام تحتانی مانند شکستگی های فشاری می تواند موثر باشد.

لینک کمکی