فایل رایگان مقاله مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سيستم‌هاي مغزي رفتاري و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت و افراد بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سيستم‌هاي مغزي رفتاري و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت و افراد بهنجار :

چکیده
مقدمه: دیابت یکی از مسایل مهم بهداشت درمانی محسوب می شود. این بیماری از اساسی ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدید کننده جامعه به شمار می رود. این پژوهش با هدف مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سیستم های مغزی رفتاری و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری دیابت انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه پس رویدادی (علی مقایسه ای) است و جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه بیماران دیابتی مراجعه کننده به یک کلینیک تخصصی در تهران و افراد بهنجار درسال 1397 بود. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو در متغیرهای جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل با 40 نفر از افراد بهنجار همتا شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان، کیفیت زندگی و سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین دو گروه در متغیرهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازگارانه (0/001 >P)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی ناسازگارانه (0/001 >P)، کیفیت زندگی (0/001 >P ) و سیستم های مغزی-رفتاری (0/001 >P) تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: استفاده از برخی راهبردهای منفی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان، مانند نشخوار فکر و فاجعه پنداری و همچنین فعالیت زیاد سیستم بازداری رفتاری که موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و تجربه ی هیجان های منفی می شود و کیفیت زندگی پایین، می تواند سلامت روانشناختی افراد مبتلا به دیابت را کاهش دهد. بنابراین برای ارتقاء سلامت روانشناختی بیماران دیابتی می توان از آموزش تنظیم هیجان، آگاهی از کنش های مغزی رفتاری و بهبود کیفیت زندگی بهره برد.

لینک کمکی