فایل رایگان مقاله تلفيق تکنيک‌هاي داده‌کاوي و پارامترهاي فيزيک و شيميايي خاک در برآورد درصد پوشش گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تلفيق تکنيک‌هاي داده‌کاوي و پارامترهاي فيزيک و شيميايي خاک در برآورد درصد پوشش گياهي :

شناخت اجزای اکوسیستم مرتع و دست یابی به روابط بین اجزای آن از جمله خاک و پوشش گیاهی، از ضروریات مدیریت بهین مراتع می باشد. از سوی دیگر به کارگیری روش های یادگیری ماشین به منظور کشف روابط بین این عوامل می تواند کمک بسیاری در زمینه کاهش هزینه های نمونه برداری و آزمایشات خاک داشته باشد. در این مطالعه به منظور آگاهی از تأثیر برخی خصوصیات خاک بر درصد پوشش گونه درمنه دشتی در مراتع دشت یزد- اردکان و ندوشن، اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی در قالب 320 پلات در طول 40 ترانسکت برداشت گردید. پس از حفر پروفیل در ابتدا و انتهای هر ترانسکت و تهیه نمونه خاک از دو عمق صفر تا 10 و 10 تا 30 سانتی متر ی برخی پارامترهای خاک اندازه گیری شد. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت درصد پوشش درمنه دشتی بر مبنای پارامترهای خاک، از تکنیک های داده کاوی استفاده شد و شش الگوریتم اجرا شد. همچنین به منظور تعیین میزان وزن و تأثیر هر یک از عوامل در فرایند مدل‌سازی، وزن دهی عامل‌ها بر مبنای مدل ماشین بردار پشتیبان صورت گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ها نشان داد که مدل فرآیند گوسی با (385/1RMSE=) و (998/0R=) در مجموعه داده آموزش و (960/0RMSE=) و (9999/0R=) در مجموعه داده تست از دقت بالاتری در برآورد درصد پوشش نسبت به سایر مدل ها برخوردار بوده است. نتایج وزن دهی نیز نشان داد، از بین پارامترهای خاک سدیم در عمق های صفر تا 10 و 10 تا 30 سانتی متر بیشترین تأثیر را در برآورد پوشش گیاهی دارند. به‌طور کلی نتایج نشان از اهمیت بالای پارامترهای خاک و کارایی بالای روش های یادگیری ماشین در پیش بینی درصد پوشش مناطق داشته است.

لینک کمکی