فایل رایگان مقاله بررسي امکان ارزيابي تغييرات مکاني پوشش گياهي با استفاده از سنجه‌هاي سيماي سرزمين (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي امکان ارزيابي تغييرات مکاني پوشش گياهي با استفاده از سنجه‌هاي سيماي سرزمين (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني) :

پوشش سرزمین در منطقه طالقان به علت شرایط طبیعی و فرهنگی، دارا بودن مرز ساحلی، سیر ساخت و ساز، نرخ بالای مسافران فصلی و دائمی و تعدد واحدهای صنعتی، در سالیان اخیر با سرعت در حال تغییر است. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از شاخص‌های بوم شناختی سیمای سرزمین در تفکیک شکل زمین و جوامع گیاهی به منظور بررسی تغییرات در منطقه مورد مطالعه در طالقان میانی است. داشتن اطلاعات لازم در مورد این تغییرات برای مدیریت و برقراری نظم طبیعی پایدار اکوسیستم‌ها ضروری است، برای این منظور نیاز به تهیه نقشه های مرفولوژی زمین و پوشش گیاهی است. سنجه های سیمای سرزمین ابزارهای کمی‌ساز وضعیت سیمای سرزمین هستند. در این تحقیق شش سنجه در سطح کلاس و یک سنجه در سطح سیمای سرزمین برای مطالعه منطقه کمی شدند و با استفاده از تابع الحاقی Patch analyst در محیطArcGIS محاسبه شد. سپس با استفاده از تجزیه مؤلفه های اصلی سنجه‏های مهم برای تفکیک جوامع گیاهی تعیین شدند. نتایج حاصل از این تحقیق برای تفکیک طبقات اراضی نقشه واحدهای مرفولوژی زمین در منطقه نشان داد که تمام سنجه ها تأثیر یکسانی بر تفکیک طبقات اراضی دارند، نتایج تفکیک طبقات جوامع گیاهی در نقشه پوشش گیاهی این منطقه نشان داد سنجه های شاخص پیچ خوردگی لکه و میانگین شکل لکه مهم ترین سنجه ها می باشد.

لینک کمکی