فایل رایگان مقاله اثر محافظتي تمرين هوازي همراه با مکمل رزوراترول بر بيان برخي شاخص‌هاي آتروفي کارديوميوسيت‌هاي رت‌هاي ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر محافظتي تمرين هوازي همراه با مکمل رزوراترول بر بيان برخي شاخص‌هاي آتروفي کارديوميوسيت‌هاي رت‌هاي ديابتي :

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان FOXO3a و MuRF1 بافت قلب رت ‌های نر دیابتی می‌باشد.
مواد و روش‌ ها
40 سر رت نر ویستار، به طور تصادفی به گروه‌های کنترل- سالم (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (TRDM) تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه‌های RDMو TRDM (20 میلی‌گرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت‌ها کشتار شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای 80- برای اندازه‌گیری شاخص‌ها نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنی‌داری 0/05≤ p استفاده شد.
یافته ‌ها
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان FOXO3a (0001/0p=) و MuRF1 (0001/0p=) کاردیومیوسیت‌ها در گروه‌های TDM نسبت به گروه DM بود. بیان FOXO3a (045/0p=) و MuRF1 (037/0p=) در گروه RDM نسبت به گروه DM کاهش معنی‌داری داشت. همچنین بیان FOXO3a (026/0p=) و MuRF1 (007/0p=) کاردیومیوسیت‌ها در گروه‌های TRDM نسبت به گروه DM نیز کاهش معنی‌داری داشت.
نتیجه ‌گیری
یافته‌های ما نشان داد تمرین هوازی با و بدون رزوراترول احتمالا باعث مهار شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت ‌های رت ‌های دیابتی می‌شود.

لینک کمکی