فایل رایگان مقاله ارزيابي ويژگي‌هاي فيزيکي نانوليپوزوم اسانس باريجه و اثر ضدميکروبي آن بر باکتري اشريشيا کلي O157:H7

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي ويژگي‌هاي فيزيکي نانوليپوزوم اسانس باريجه و اثر ضدميکروبي آن بر باکتري اشريشيا کلي O157:H7 :

مقدمه
اشریشیا کلی یک باکتری مهم بیماریزا است که از طریق آب و مواد غذاایی آلـوده منتقـل می‌ شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی‌ های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدباکتریایی آن بر روی اشریشیا کلی O157:H7 بود.
مواد و روش ‌ها
نانولیپوزوم به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد. اندازه ذره‌ای، شاخص بس‌پاشیدگی و کارایی سیستم درون‌پوشانی مورد بررسی گرفت. حداقل غلظت بازدارنده رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس و نانولیپوزوم حاوی اسانس باریجه به روش رقیق کردن در محیط مایع بر علیه باکتری اشریشیا کلیO157:H7 تعیین گردید. همچنین رشد این باکتری در مجاورت غلظت‌های مختلفی از حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس در دو حالت آزاد و درون‌پوشانی شده در زمان‌های منتخب پس از کشت انجام شد.
یافته‌ ها
اندازه نانولیپوزوم خالی و نانولیپوزوم حاوی اسانس به‌ترتیب 138/76 و 81/47 نانومتر بود. همچنین نانولیپوزوم حاوی اسانس شاخص بس‌پاشیدگی کمتری داشت. کارایی درون‌پوشانی به میزان 73/26 درصد به‌دست آمد. حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی اسانس در حالت درون‌پوشانی نسبت به حالت آزاد کمتر بود. استفاده از اسانس آزاد با غلظت 75 درصد حداقل غلظت کشندگی در مقایسه با نمونه کنترل سبب کاهش لگاریتمی تعداد باکتری CFU/mL 3/28 و 1/12 به ترتیب در12 و 24 ساعت پس از کشت گردید. این کاهش در نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب CFU/mL 3/4 و 2/53 لگاریتم بود (0/05p).
نتیجه ‌گیری
نانولیپوزوم اسانس باریجه به شکل مؤفقیت‌آمیزی به‌روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد و اثر ضد میکروبی بیشتری بر روی اشریشیا کلی O157:H7 نسبت به اسانس آزاد داشت.

لینک کمکی